מרכזיות וטלפונים לעסקים קומיק טל - תקנון האתר
    
 
מתאמים  |  
 

תקנון האתר

         תקנון האתר

תקנון/הסכם שירות/תנאי שימוש באתר קומיק טל בע"מ (להלן:"החברה")

הערות חשובות :

 1. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 2. שירותי חירום אינם נתמכים בשירות המוצע. על המשתמש חלה האחריות לוודא קיומן של דרכי התקשרות חלופיות למוקדי חירום כגון משטרה, מכבי אש, מד"א, חברת החשמל וכיוצ"ב.
 3. הבסיס לחישוב דמי המנוי הינו חודשי. ניתן להתנתק בהודעה בכתב של 10 ימים מראש. בכל מקרה החיוב הינו עבור חודש מלא, גם אם אותו חודש נוצל רק בחלקו.
 4. קישור פתוח ויציב לרשת האינטרנט, הינו תנאי לאספקת השירותים. החברה אינה אחראית לטיב השירות, בכל מקרה בו הקישור לאינטרנט באיכות ירודה ו/או חסום על ידי ספקי אינטרנט בארץ ו/או בחו"ל.

כללי:

 1. רשאי לרכוש כל אדם מעל גיל 18, המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף והוא על שמו בלבד.
 2. לשון התקנון הינה לשון זכר אך הכוונה הינה לכל משתמש ו/או משתמשת, וכל האמור בלשון זכר חל ויחול על נקבה בהתאמה.
 3. בכל תשלום שהוא, יקבל המשתמש את השירות ו/או המוצר שרכש באתר, בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר בכלל ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט. היה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר ו/או שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהיא לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה המשתמש בעבור תשלום ששילם ונפרע ויקבל את כספו חזרה.
 4. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, ומסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הקשורות עימה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 7. לפני ביצוע ההזמנה ולפני ביצוע הרכישה, באחריות הלקוח ו/או המשתמש, לוודא כי המוצר המבוקש מצוי במלאי.
 8. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים המופיעים באתר ואינם במלאי. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. מובהר בזאת, כי התמונות באתר הובאו לצורך המחשה. החברה עשתה מירב המאמצים כדי להביא תמונה עדכנית ואמינה המשקפת את מראה המוצר כפי שהוא. הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה ו/או כמות שתאושר על ידי החברה.
 9. מחירי המוצרים הינם המחירים המופיעים באתר. המחירים עשויים להשתנות מעת לעת. הודעה על שינוי התעריפים, תפורסם מבעוד מועד למנויים. במקרה של טעות "סופר" באתר, מחיר המוצר יקבע לפי המחיר בו תנקוב החברה ויאושר על ידה.

אבטחה:

 1. הלקוח מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהתשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח על פי כל הכללים של חברת האשראי.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר ו/או מהחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה.
 3. החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר, לרבות המידע שמוסר המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה של חדירה ו/או שיבוש של המחשבים המארחים את האתר ו/או למחשבי החברה ו/או למערכות האבטחה של האתר ו/או למאגרי הנתונים של החברה. החברה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מחדירה ו/או שיבוש כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיוצ"ב.

דמי טיפול ומשלוח:

 1. בנוסף למחירי המוצרים, יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח בסך הנקוב בדף המוצר.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה.
 3. כלל, כל המוצרים מצויים במלאי לאספקה ללקוח תוך עד 21 ימי עסקים. יחד עם זאת, אם המוצר יחסר במלאי, מכל סיבה שהיא, תימסר ללקוח הודעה מתאימה על עיכוב באספקה. בכל מקרה, 21 ימי עסקים הינם עד מסירת החבילה בדואר ישראל. עיכוב באספקת מוצר עקב שביתה בדואר, חגים ואו מחדל /טעות דפוס וכדומה, של רשות הדואר, לא יחשב כאיחור במועד האספקה. היה והאספקה חורגת מ-21 ימי עסקים, יקבל הלקוח זיכוי של 5% מערך המוצר כפיצוי סופי ומוסכם. היה והלקוח מעוניין לבטל הזמנתו, ביטול העסקה יתבצע ללא דמי ביטול, ובלבד שהודעה בכתב על ביטול העסקה, תימסר תוך 14 ימים מתוך 21 הימים כאמור.

ביטול העסקה או שינוי ההזמנה:

 1. ביטול ו/או שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שרות הלקוחות ובמייל בלבד.יש להתקשר ולוודא הגעת המייל /הפקס
 2. הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם מתקלקלים או מתכלים, וזאת באמצעות פנייה בכתב למוקד שרות הלקוחות, עד ארבעה עשר (14) ימים מיום אספקת המוצר, בצירוף חשבונית מקורית, ובתנאי שהמוצר באריזתו המקורית. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, זכות הביטול הינה 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר. דמי הביטול הינם 10% מסכום הקניה אך לא פחות מ-100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים. (לכיסוי עלות משלוח, טיפול, אריזה וכיוצ"ב).
 3. חובה לציין, כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה, תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ולפי תקנון זה.

תשלום:

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, המקובל על ידי החברה בלבד. המוצרים יסופקו לאחר בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור לעסקה.

אחריות:

 1. למוצרים הנמכרים באתר קיימת אחריות יצרן/יבואן. תקופת האחריות כמוגדר ע"י היצרן/היבואן. אין החברה אחראית לטיב המוצרים הנרכשים שלא דרך החברה.
 2. החברה אחראית לתיקון וטיב המוצרים שנרכשו דרכה, בתנאי שתוצג חשבונית מקור של הרכישה ובתנאי שהליקוי אירע בתקופת האחריות ועקב שימוש זהיר וסביר במוצר. על שימוש לא זהיר במוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן, לא חלה אחריות.
 3. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג כלשהו, כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בחברה וכדומה. כמו כן, לחברה לא תהיה שום אחריות לגבי קבצים או תמונות המגובים במדיות שונות, כגון כרטיסי זיכרון, הנרכשות דרכה. הלקוח פוטר את החברה מאחריות לכל נזק.

שונות:

 1. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של החברה ו/או מי מטעמה והיא תהיה רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות עדכונים , קידום מכירות ושיווק.
 2. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו. אין להעתיק תכנים, טקסטים, טכנולוגיות, קבצים , תמונות או כל מה ששייך לאתר. האתר הינו בבעלות מלאה ובלעדית של החברה וכל שימוש בתכניו ללא אישור בכתב מהחברה, מהווה פגיעה בזכות הקניין של החברה והעובר על כך צפוי להיתבע.
 3. כל המידע הנצבר בחברה אודות מנויי החברה ו/או לקוחותיה ו/או המשתמשים, ישמש את החברה בהליך הקנייה ו/או מתן השירות ו/או לאספקת המוצרים. פרטי הלקוח ישמרו בחברה ולא יועברו לצד שלישי ללא הסכמת הלקוח.
 4. על תקנון זה יחול הדין הישראלי: בכל מקרה של סכסוך ו/או מחלוקת הנוגעת להסכם זה ו/או הנובע הימנו, ידון בו בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו ולא כל בית משפט אחר.
               קומיק טל             טלפון : 072-2708181         פקס : 072-2708180          מייל :  office@comik.co.il              לתקנון האתר                                                  
לייבסיטי - בניית אתרים